РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО

От началото на месец септември  2016 година в  Столична община район „Подуяне“ се изпълнява проект „Различни заедно“, финансиран от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционнни фондове с подписан  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0066 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Бенефициент на проекта е  Столична община район „Подуяне“, а партньори-  ДГ № 91, ДГ № 92, ДГ № 110, СНЦ „Театър Цвете“.  В него се включват 90 деца от три общински детски градини на възраст 4-5 години и техните родители. Проектът фокусира върху създаването на специфични политики/мерки/ за интегриране на децата от различен етнос. Дейностите  са насочени към създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи към тях чрез включването им в различни ателиета.

Целите на проекта са:

  1. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за духовно развитие на децата и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
  2. Формиране на съпричастност към проблемите на съвременното общество и изграждане на гражданско съзнание чрез непосредствен контакт на децата с природата.
  3. Повишаване нивото на правилно владеене на български език на децата чрез нетрадиционни методи и привлекателна образователна среда.
  4. Стимулиране общуването и съвместните изяви между децата от различни етноси чрез участие в съвместна изобразителна и приложна дейност.
  5. Използване на театралното изкуство като форма на естетическо възприятие и възпроизвеждане на интеркултурни модели на поведение.

 

Проектът ще бъде официално представен на Конференцията, която ще се проведе я сградата аа общината, ул.”Плакалница” 51 на 1 декември, 2016 от 14:00.

Ще се радваме на присъствието Ви!

 

От екип а на Театър “Цвете”

23 ноември 2016