ПУБЛИЧНА ОБЯВА №2/12.03.2021г.

За участие в избор на изпълнител с публична покана по реда на чл.11, ал. 1 от ПМС 118/20.05.2021г.

Предоставяне на хотелиерски услуги и храна в гр. Поморие или гр. Чепеларе за провеждане на тренинг на младежи по проект „Упражнявай правата си със знания и творчество ” – Втори младежки лагер „Жокериране на Форум-театър представление“ и Фестивал „Моето мнение има значение“, ACF 12/21/09.10.2019

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование:  ТЕАТЪР ЦВЕТЕ
Пълен адрес: ж.к. «Младост»1, бл.15, вх.Б, ап.41
Град: София 1745Пощенски код: 1750
Лице/а за контакт: Йорданка АндоноваТелефон: +359 885310992
dana_andonova@abv.bg; tsvete_theatre@abv.bgФакс:      –
­

I.2) Вид на възложителя и основни дейности – юридическо лице с нестопанска цел

 • Образование
 • Култура
 • Социални дейности

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

II. 1) Описание

    ІІ.1.1) Обект на процедурата за определяне на изпълнител – УСЛУГА  
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
Хотелско настаняване и хранене в хотел в гр. Поморие или гр. Чепеларе за до 75 човека за осъществяване на тренинг във Втори младежки лагер „Жокериране на Форум-театър представление“ и за осъществяване на Фестивал „Моето мнение има значение“   Индикативен период на провеждане  съобразен с периода на пролетната ваканция на учениците : 4-11 април 2021 г. При възникване на ограничения във връзка с пандемичната обстановка провеждането може да бъде отложено. Възникването на ограничения за провеждане на събитието в указаният период в едно от населените места (град Поморие или в град Чепеларе),произтичащи от мерките срещу разпространение на COVID 19, е основание за класирането на офертиизпълнявани в населено място за което няма подобни ограничения.     1.2.1. Втори младежки лагер „Жокериране на Форум-театър представление“ 5 нощувки в периода. Изисквания: – самостоятелен санитарен възел – стаи с не повече от 3 легла – топла вода – условия за социална програма – места за посещение     2. Храна за 75 човека, с възможност за вегетарианско меню: Ден 1 – вечеря Ден 2, Ден 3, Ден 4, Ден 5 – 4 пълни хранодни (закуска, обяд, вечеря и 1 кафе-пауза)  Ден 6 – закуска, обяд   3. Работни зали: – 5 работни зали, 2 зали с мин. 14 стола, 2 зали с 2 мин. 20 стола и 1 зала  за 80 човека; – флипчарт  – в поне една зала – мултимедия и екран   4. Наличие на интернет   1.2.2. Фестивал „Моето мнение има значение“ 2 нощувки в периода., веднага след Втори младежки лагер Изисквания: – самостоятелен санитарен възел – стаи с не повече от 3 легла – топла вода – условия за социална програма – места за посещение   2. Храна за до 75 човека, с възможност за вегетарианско меню: Ден 1 – вечеря Ден 2 – пълен храноден (закуска, обяд, вечеря)  Ден 3 – закуска, сух обяд      
II.1.3) Обособени позиции – НЕ

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Прогнозна стойност в лева с включен ДДС: тридесет и две хиляди триста тридесет и шест лева

(в цифри) :  32 336лева

II.3) Срок на договора – 30.03.2021 – 30.05.2021

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) – Неприложимо
  ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане:  
  Плащането ще се извършва чрез фактура по банков път:: Авансово плащане – след подписване на договора и представянето на фактура за стойността на аванса, минимум 3 дни преди събитието – 50%Финално плащане – след провеждане на тренингa и фестивала (събитията), предоставяне на приемо-предавателен протокол за услугата и предоставяне на фактура за стойността на окончателното плащане на база реален брой присъствали лица.При фактурирането следва да бъдат издадени отделни стойността за провеждането на 2-те събития – във фактурата или посредством информация в Приемателният протокол.   При издаването на фактури от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се вписва следния текст: „Разходът е направен в рамките на проект Упражнявай правата си със знания и творчество ”, ACF 12/21/09.10.2019, финансиран от Фонд Активни граждани – България”  
ІІІ.1.3) Възможни промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: (когато е приложимо)  – Неприложимо

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Критерий за оценка на офертите

Критерий за оценка на офертите
     най-ниска цена                                                             P

ІV.2) Административна информация

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – ACF 12 Договор 21/09.10.2019
    ІV.2.2) Срок за подаване на офертите       До дата: 24/03/2021        Час: 24.00 Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съгласно чл. 15, ал. 2 от ПМС № 118 на МС от 20.05.2014 г., на адреса на Възложителя. Върху плика Кандидатът изписва наименование на настоящата публична обява.  
 
    ІV.2.6) Срок на валидност на офертите  
    До дата: 30/05/2021         (дд/мм/гггг)  
ІV.2.7) Интернет адрес, на които може да бъде намерена обявата и документацията към нея: Интернет страницата на СНЦ „Театър Цвете“ – http://theatretsvete.eu
Разяснения 1.Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по публичната обява в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите . 2. Възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането. Разясненията се предоставят на интернет страницата на възложителя: http://theatretsvete.eu 3. Публикуваните разяснения по т. 2 стават неразделна част от публичната обява

РАЗДЕЛ V: ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОФЕРТИТЕ

СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Оферта, съдържаща техническо и ценово предложение;
 2. Удостоверение за актуално състояние от съда или от Агенцията по вписванията;
 3. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г.
 4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
 5. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1) и 3 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (ако се предвижда участието на подизпълнители);

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА

 • Изисквания към офертите – Приложение 1
 • Образец на оферта с включени технически изисквания към кандидатите и ценова оферта, съобразни с чл. 15, ал. 1 от ПМС 118/2014 г. – Приложение 2
 • Образец на декларация по чл. 22, ал.2, т.1 от ПМС 118/2014 г. – Приложение 3
 • Проект на договор за изпълнение – Приложение 4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прил1-Изисквания към офертите-2021 (1)

Прил2-Образец_Техническа-ЦеноваОфертa-2021

Прил3_Декларация-чл22-2021

Прил4-Proekto_dogovor-2021

12 март 2021