ТРЕНИНГИ

Цялостната дейност на театър “Цвете” е насочена към провеждането на гражданско възпитание сред младите хора, в процеса на което всеки от тях да изгради у себе си морален компас, чрез който да намери своето и на всеки друг място в света; да започне да си прави преоценка и да си изясни накъде отива и какъв човек иска да бъде; с какво би могъл да допренесе за изграждането на мечтаното от него стойностно общество .

Тъй като днес твърде малко се говори за морални ценности, екипът ни провежда тренинги, надявайки се да намери последователи на своята кауза в лицето на включилите се участници.

В уникална работна атмосфера протичат тренингите, които организацията прoвежда с настоящи и бъдещи учители, социални работници или артисти, желаещи да освежат педагогическата си практика с атрактивни и ефективни игрови арт техники Програмата за всеки тренинг се изготвя специално за него в зависимост от спецификата на учениците, с които участниците работят – възраст, произход, възможности, проблеми; от продължителността на тренинга, както и от това дали в него са включени единствено младежки възпитатели или тяхното обучение надгражда тренинг, в който те участват съвместно със свои ученици

В зависимост от предварителното задание, програмата би могла да бъде ориентирана предимно към развитие на личностните качества и умения на учениците (креативност, внимание, съобразителност, подвижност на мисълта, реч и др.) или към развитие на социалната интелигентност на децата (комуникативност, толерантност, умения за работа в екип, съвместно решаване на проблеми ).

Докато първия вид тренинг е по-подходящ за педагози, работещи с по-малки деца или с ученици с различни СОП, то обучението по форум театър е препоръчително за всички, които работят с тийнейджери Форум театърът е иновативен подход за работа с различни групи, в основата на който са заложени техники на интерактивния театър. Интересен и предизвикателен, той мотивира младежите към активно включване в разрешаването на касаещите ги проблеми.

Целите на обучението на педагозите са изграждането на знания и умения за водене на ученически групи, които целят изработването на форум театрални представления.

Участниците във всички тренинги получават помощни материали за бъдещите си дейности и интернет консултации

Тренингите по форум театър за младежи-доброволци ( за предпочитане –  с поне един учител) имат за цел изграждане на младежки екипи с  умения за провеждане на не-формално гражданско образование на връстници от връстници. Учениците се нуждаят от подкрепа на учител, който да създаде приемственост в екипа и да направи работата на групата постоянна.

Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в неразрешена форма. Публиката, която е и участник в представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при преиграването на представлението зрител влезе в ролята на потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по удачен, според него начин.

Форум-театьрьт предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации.

Участниците разширяват възприятието си на света, повишават самочувствието и популярността си сред своите връстници, развиват креативността и социалната си комуникативност, придобиват лидерски умения.

2015-16 Тренинг на педагози В защита на нашите права

Тренинг на педагози за провеждане на oбучение по Конвенцията за правата на детето чрез арт и драма техники

С подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на EИП 2009 – 2014

2013 Тренинг на педагози 3-дневен тренинг „Възможни приложения на игрови арт техники в педагогическата практика”, проведен в рамките на проект “Студио ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР”

 С подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи»

2011-2013 Тренинг на младежи;

Гражданско  образование – превенция на насилие

 „Студио „Документален театър“

Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско образование на връстници от връстници

С подкрепата на Фондация «Развитие на граждански инициативи»

2012 Тренинг на младежи Обновителен 3-дневен тренинг по форум театър за  обновени състав на младежкия театрално-дискусионен клуб «Осем +», гр. Търговище

Местно финансиране

2008 -2009 Тренинг на младежи;

Гражданско  образование

„Отвори очи!“-2008 

Изграждане на младежки звена, провеждащи превенция от трафикиране чрез атрактивни театрални методи в Благоевград, Кюстендил и Дупница   

С подкрепата на Балкански Тръст за демокрация

2008 Тренинг на бъдеши педагози

5 дневен тренинг на студенти за прилагане на арт-техники при работа с деца със СОП,

проведен в рамките на проект «Арт социален център»

С подкрепата на Фонд за подкрепа на НПО-България

2008 -2009 Тренинг на младежи;

Гражданско  образование

„Младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове  „Граждани на Европа“ – 2

Разширяване и укрепване на мрежата. Треенинг на младежи-треньори по форум театър

С подкрепата на Тръст за гражданско общество в ЦИЕ

2007-2008 Превенция от трафикиране;

Театрален тренинг

 

“Отвори очи!” 2007

Изграждане на младежки звена, провеждащи превенция от трафикиране чрез атрактивни театрални методи в рисков пограничен район – Мадан, Рудозем, Смолян, Златоград

С подкрепата на Световната Банка

2006 -2007 Гражданско образование;

Театрален тренинг;

Лагер;

Мрежа

 Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове «Граждани на Европа» 1

Изграждане на мрежа от 7 младежки клуба в Бьлгария за провеждане на неформално гражданско  образование сред свои връстници

С подкрепата на Тръст за гражданско общество в ЦИЕ

2005 Тренинг на младежи;

Здравно образование

Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България

Обучители в проект на Фонда на ООН за населението UNFPA

2005 Тренинг на младежи;

Превенция;

Мрежи

„Отвори очи!“3

Тренинг на треньори по превенция от трафика на хора на младежи от Македония, Босна & Херцеговина и Бьлгария

С подкрепата на Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа – Страсбург

2005 Тренинг на педагози „Чудесно е, че сме различни!“

Тренинг & супервизия в прилагането на интерактивни арт техники в обучение по толерантност за педагози от училища, прилагащи интегриращо обучение

Реализиран с подкрепата на Save The Children – Великобритания

2005 Тренинг на педагози

„Интерактивни техники в образованието“

Тренинг на педагози на деца, лишени от родителски грижи

Иницииран от Асоциацията за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

Реализиран с подкрепата на Холандско посолство – София; Програма МАТРА КАП

2005 Тренинг на педагози «Куклени техники при работа с младежи»

Фасилитиране на интернационален тренинг за социални работници и артисти в Дания

С подкрепата на Европейски комисии – Програма „Младеж“

2004 Тренинг на

Младежи;

Мрежи

„Кукли срещу насилието“

Тренинг  на младежи-доброволци от СНЦ „МедиаАрт“, Охрид – Македония, за приложението на куклено-театрални техники в социалната работа

С подкрепата на Аллавида

2004 Тренинг на

Младежи;

Мрежи

„Аз съм добър – Ти си добър“

Консултиране на младежки проект в гр. Гоце Делчев за форум-театрални представления против насилието в училище

С подкрепата на Фондация С.Е.Г.А.

2003 Тренинг на младежи; Гражданско образование

„Чуйте ни!“

Арт-тренинг по Конвенцията на правата на Детето на младежи – доброволци от гр. Гоце Делчев с цел оказване на подкрепа в борбата с отпадане от училище на деца от социално слаби семейства, предимно момичета от малцинствени групи

С подкрепата на Канадски Фонд за подкрепа на локални инициативи

2003 Тренинг на младежи; Гражданско образование

„Утре започва днес“ – 2

Изграждане на младежки театрално-дискусионни клубове за защита на правата на Детето в гр.Луковит и гр. Берковица

С  подкрепата на Обединени Холандски Фондации

2001 Тренинг на младежи;

Здравно образование

Работа с младежки лидери за организиране на Празници на здравето в ромския квартал Факултето – София

Част от проекта на Бьлгарска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве

2001 Тренинг на младежи;

Здравно образование

„Наистина свободни“

Неформално обучение на младежи в риск за инструктори по сексуално и репродуктивно здраве

С подкрепата на програма за развитие на ООН чрез Бьлгарска антиспин коалиция

2001 Тренинг на младежи;

 

“Ще сбъднем нашите мечти“

Тренинг на младежи от малцинствени групи в България, Македония и Сърбия за разясняване Конвенцията за правата на детето чрез драма-и театър- техники

С подкрепата на Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа – Страсбург

2001 Тренинг на младежи;

 

„Утре започва днес“ – 1

Тренинг на младежи-лидери от райони със смесено етническо население по Конвенцията за правата на детето

С подкрепата на Канадска Агенция за международно развитие

2000 Тренинг на педагози

„Да подадем ръце в игрите!“

Тренинг на Балкански педагози и социални работници за приложение на интерактивни арт-техники в работата им.

С подкрепата на Европейска Младежка Фондация към Съвета на Европа – Страсбург