Интерактивни арт техники в образованието

Проектът е иницииран от Асоциацията за педагогическа и социална помощ

за деца ФИЦЕ – Бьлгария и реализиран

с подкрепата на посолството на кралство Нидерландия  – София;

Програма МАТРА КАП

Кьде?

Казанльк, Велико Тьрново

 

Кога?

Април – юни 2005

 

Какво?

Тренинг за педагози на деца, лишени от родителски грижи за прилагане на игрови арт техники в педагогическата си работа

Обучението  се проведе в 2 модула по 5 дена. Всеки ден сьдьржаше по 4 сесии Х 90 мин + 45 мин. в края на деня – за споделяне и дискусии

 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА:

ПЪРВИ МОДУЛ:

Задача: Участниците да могат да изграждат практически умения  у възпитаниците си за работа в екип.

ДЕН 1:

 • Въведение
 • Техники за запознанство (себепознание, себеприемане, себеизразяване, себеутвърждаване). Език на мимиката, жеста и тялото
 • Енергизиращи игри
 • Упражнения за концентрация и внимание

ДЕН 2:

 • Провокиране на съпричастност, емпатия, доверие.
 • Толерантност и грижа към партньора, сработване
 • Актьорски етюди по двойки. Основни правила на сцениччно поведение

ДЕН 3:

 • Задачи за развитие на креативност, свързани с изобразително изкуство, музика, литература
 • Изкуствата като средства за социална комуникация. Изпращане и разчитане на послания

ДЕН 4:

 • Работа с материя. Различни техники и материал за изработване на кукли
 • Построяване на театрален етюд.
 • Основни правила на сценично поведение в кукления театър

ДЕН 5:

 • Съвременна интерпретация на приказка. Подготовка на представление – структура и сценография
 • Изиграване на представление
 • Дискусия по проведеното 5-дневно обучение. Поставяне на задачи за самостоятелна практическа работа на участницита

ВТОРИ МОДУЛ:

Задача: Участниците да умеят да прилагат драма- и театрални техники с цел превенция или разрешаване на актуални младежки проблеми.

ДЕН 1:

 • Имидж театър (визуализиране на послание (проблем, емоция, желание) чрез скулптури от човешки тела)
 • Представяне на  изпълнението на поставените задачи за самостоятелна работа чрез средствата на имидж театъра. Проблеми. Нужди. Решения

ДЕН 2:

 • Ролеви  и симулативни игри – тренинг за реалния живот. Оценяване на проблема от различни гледни точки. Осъзнаване на собствените права и отговорности

ДЕН 3:

 • Работа с метафора. Плейбек театър
 • Принципи за водена на плейбек театъра

ДЕН 4:

 • Форум-театър. Поставяне на реален проблем на сцена. Правила за избор на историята
 • Форум-театър. Търсене на позитивно решение на проблем. Принципи на водене на театрална дискусия

ДЕН 5:

 • Форум-театър. Техники, подходящи за форум предстатвление
 • Дискусия по проведеното 5-дневно обучение. Въпроси. Анкети. Контакти