MИСИЯ:

1.                  Създаване на предпоставки за бъдещо позитивно включване на подрастващите в социалния живот, независимо от техния произход и възможности (включително такива лишени от родителски грижи, с физически и интелектуални проблеми, с девиантно поведение, жертви на насилие и военни конфликти)

2.                  Активиране на  обществото в разрешаването на проблемите на подрастващите

3.                  Въвеждане на изкуството и производни нему съвременни арт психо-социални техники в социалната, образователна и здравна работа с подрастващите

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

Да провежда неформално гражданско образование сред подрастващите

Да подпомага интегрирането на малцинствени общности

Да пренася и разпространяване добри практики на приложния театър

Да обогатява, актуализира и подобрява репертоара си, съобразен с необходимостите на различните групи


ДЕЙНОСТИ:

                     Разработка и реализиране на  АРТ социални, образователнии здравни проекти

                     Изработка и разпространение на професионални и младежки театрални спектакли на наши възпитаници

         Организиране, осъществяване и участие в национални и международни семинари, конференции, тренинги и уъркшопи за младежки педагози (студенти и професионалисти), артисти, социални работници и младежи-доброволци

         Адаптиране и внедряване на добри артистични практики за позитивни социални промени

                     Изграждане и включване в национални и международни мрежи от организации с аналогична  дейност 

                     Организиране, осъществяване и участие в национални и международни медийни изяви, насочени към  разрешаването на проблемите на подрастващите

     Взаимодействие с държавни и регионални институции,  неправителствени организации, висши учебни заведения, културни институции, масмедии в страната и чужбина.