ГАЛЕРИЯ

Practice your rights with knowledge and creativity

Упражнявай правата си със знание и творчество

Eye Of an Artist, Soul of a Poet

Око на художник, душа на поет

Empathy Lesson

Урок по емпатия

Choose a King Gallery

Кой да бъде цар

In Defence of Our Rights

В защита на нашите права

Our Shows

Нашите спектакли

Roma Inclusion-2

Социално включване на ромите - 2

Theatre by Kids with Special Educational Needs

Театър от деца със специални образователни потребности

Youth Theatrical-Discussion Clubs

Младежки театрално-дискусионни клубове

Performing Artists for Balkan Peace - 2006

Артисти за мир на Балканите - 2006

Performing Artists for Balkan Peace - 2005

Артисти за мир на Балканите - 2005

FORUM THEATRE

Форум театър

As the Fingers Are

Като пръсти на ръка

World Hug

Всемирна прегръдка

Puppet theatre Techniques in Forum Theatre

Куклени техники вьв форум театъра

EUPIN