erasmus-logo-high-resolution0,3

Програма „Еразъм +“, 2014-2020

Ключово действие 2:

Проекти за стратегическо партньорство

„В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чуждите“

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2016-1-PL01-KA204-026320 (4)

Резюме на проекта

Проектът „В Европа, с нас или без нас – съдбата на изключените и чужденците“ предприема действия от името на различни групи в неравностойно положение, включително възрастни хора, жени в трудна ситуация, жертви на всички видове насилие, хората с образователни увреждания, мигрантите (с особен акцент върху съдбата на жените), като се противопоставяме на  тяхното дискриминиране. Пет партньорски срещи са планирани, включително две от 5 учебни дни, по време на който участниците – преподаватели от партньорските страни на този проект – ще придобият знания за трите специфични методи (биографичен разказ за интервю, биографична разговор, драма). Тези нови умения ще се използват за диагностициране на проблеми и опит да се разрешат, и първата стъпка в тази посока ще е да развиват профили на възрастни от различни възрасти (25 + / 60 +) от среди в неравностойно положение. Във всяка страна, ще бъдат проведени няколко биографични интервюта с представители на целевите групи, и съдбата им ще бъдет визуализирани с помощта на драма. техники. Следващите въпроси ще бъдат повдигнати в интервюта: към местни жители: Какво е тяхното желание да приемат „непознати“, какви знания те имат около проблема за миграцията и бежанците, какво е тяхното политическо съзнание, какви са техните стереотипи по тази тема , и дали те биха искали да се окажат в положението на мигранти в собствената си страна. Други въпроси, които ще бъдат повдигнати, ще се отнася до проблема с Евро-сиропиталище, а именно влиянието на миграцията на родителите и отглеждането на деца от баби и дядовци. От друга страна, ние ще искаме да знаем какви са били очакванията на мигрантите, свързани с новата дестинация, както и дали те са изпълнени, каква е причината за емиграцията им, как е направен избор на дестинация и какво е тяхното познаване на социалните, географски и културни обстоятелства в страната по местоназначение. В Арт център Poleski, художествените дейности на координиращата организация, ще бъдат подкрепени от членовете на Центъра за активни пенсионери, работещи там.

Проектът е насочен към обучение на персонала и инструктори на европейските институции, участващи в проекта, както и група от обучаеми, свързани с тези институции, и на хората от групите уязвими към маргинализация. Дейностите по проекта ще покрие участват около 1000 души, сред слушателите и зрителите. Основната цел на нашия проект е да се подобри качеството на образованието и ученето през целия живот. Въпреки това, също толкова важна цел е да се отрази на такива понятия като: омраза, уважение, милост и любов, и изграждане на диалог между хората, така че те да говорят помежду си, и са любопитни за всеки друг. Проектът има за задача да елиминира страха от чуждестранни мигранти. Траен резултат от проекта ще бъдат: една общодостъпна интернет страница на проекта, страниците на партньорските организации, линкове към проекта на страниците на други организации, работещи срещу дискриминация и изключване, електронна брошура с описание на методите и резултатите от проект на английски и на националните езици на партньорски организации.