СМЕСВАНЕ НА ПУБЛИКИ В ИЗКУСТВОТО

EK-logo

                ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ – Програма „Творческа Европа“,

                          проект N 2017-1696-001-001 

 

Създаването на възможност за равноправно включване на хора с увреждания в изкуството като изпълнители или публика, е общоевропейски проблем, който занимава многобройни организации, всяка от които – със специфични задачи и открития. Проблемът касае много хора, поради което партньорското взаимодействие между тях е много целесъобразно и полезно за всички.

Театър „Цвете” провокира личностното развитие на младите хора и окуражава позитивното им включване в обществения живот, без оглед на техния произход и дадености, като прилага новаторски за България интерактивни театрални техники. Участието в международния партньорски проект “Смесване на публики в изкуството” ще обогати професионалния ни арсенал за изпълнение на мисията ни, поради което е особено желано и вълнуващо за екипа. Проектът предвижда сътрудничество на 8 партньорски организации от 6 страни – Белгия, България, Великобритания, Португалия, Финландия и Хърватия за прилагане и участие в разпространението на успешна иновативна техника на включването на хора с увреждания в изкуството, създадена от финландския актьор       Eеро Eнгвист.

Основно събитие в проекта е изграждането на жесто-словесен спектакъл, еднакво подходящи за актьори със и без слухови проблеми и еднакво достъпни за зрители със и без такива. В изграждането на българския двуезичен жесто-мимичен спектакъл работят нашият режисьор Васил Спасов и актьорите от Театър “Мим-Арт” Росица Караджова и Нури Яширов,  от  театър  “Цвете” Виолина Василева-Александрова и гост-актьорът Тодор Янкулов. Необичайните представления ще се отличават и с предвидената след всяко от тях свободна дискусия между всички присъстващи, подпомогната от жестови преводачи, създаваща условия за равнопоставено междуличностно общуване и успешно смесване на публиките. За достигане на културното събитие до максимален брой зрителик, предвиждаме взаимодействие с организации на хората с увреден слух.

В рамките на проекта ще бъдат предвидени Отворени семинари за режисьори от цяла Европа, проявяващи интерес към приложния  театър. Семинарите включват обмяна на опит за начини на привличане и смесване на публика със различни потребности.

Придобилите личен опит от прилагането на техниката режисьори, ще го обединят в наръчник, който ще предостави познанието им на всички, практикуващи приложно изкуство в проектната уеб платформа и уеб страницата на Театър “Цвете” www.theatretsvete.eu. Пак в партньорско сътрудничество участниците ще потърсят приложение на техниката и за други нуждите на хората със слухови проблеми, както и адаптирането й за решаването проблемите и хора с други увреждания.

В проекта се предвижда съвместна работа на придобилите опитност в приложението на техниката на двуезичния театър участници върху адаптирането й и за групи с други специални нужди. Постигнатите в проекта резултати ще станат достояние на колегите от цял свят от предстоящия да се създаде наръчник и неговото публикуване в уеб платформата на проекта и уеб страницата на театър “Цвете”