АРХИВ

В “АРХИВ” можете да се запознаете с натрупания през годините опит на театър “Цвете”.

Отделните проекти са тематично разделени на различни категории в зависимост от 
приоритетните задачи, поставяни пред всеки един от тях, а именно:

ТЕАТЪР (Т)
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ(ГО)
СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ(С)
МРЕЖИ (М)
АРТ ТЕРАПИЯ (АТ)
ТРЕНИНГИ (ТР)

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА (О)

Тази класификация е условна, тъй като:

  • за реализирането на всеки един от тях са прилагани техники,  основани на театъра  и съставящите го компоненти;
  • каквито и да са били специфичните цели на проекта, той е целял личностното израстване и позитивното включване в социалния живот на тези, за които е създаден

Тъй като броят на проектите е твърде голям, описани са само някои от тях. Техните заглавията са изписани с удебелени цветни букви. За повече информация моля, кликнете върху тях.

 

122.

ГО

2020 Цветни сенки (онлайн)
121.

Т

2016-2020 Кой да бъде цар?
 120.

Т

 2017-2019 Смесване на публики чрез изкуство
 119.

С

2018

Развитие на аудиторията на хората с увреден слух в България
 118.

Т

2018

Куклени тържества в Родопите
 117.

ГО

2018

Кампания „Театър срещу насилието 2018“
 116.

Т

2017-2020 Кой да бъде цар?
 115.

ГО

 2017  В Европа – с нас или без нас
       
       
 114.

Т

 2017 „Форум театър в столичната културна програма“  

Обособяването на камерната сцена на ОКИ „Искър“ в кв.“Дружба“ като сценично пространство за регулярно изнасяне на форум театрални представления

   ГО    EUPIN
113.  ГО  2015  EDUCATHE+
112.  С 2016-2018 „РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО“  

Създаване на условия за успешна интеграция на деца от етнически малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи към тях.

111.  М 2015-2017  EDUCATHE + „Образователният театър – център на интеграция и доказване на работен потенциал на хора с увреждания“
110.   М

2015-2017

EUPIN- „Европейско партньорство за работа с хора в риск от социално изключване“
 109.

 ТР

2015- 2016

„В ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ПРАВА“  

Тренинг на педагози за провеждане на oбучение по Конвенцията за правата на детето чрез арт и драма техники

 108.

ГО

 

2013- 2014

„КУКЛИ СРЕЩУ  НАСИЛИЕТО“  

Превенция на насилие между връстници. Изнасяне на кукленото форум театрално представление пред ученици начален етап в столични квартали с преобладаващо ромско население.

 107.

ГО

2014

„А ако това беше ти?!“

Провеждане на неформално гражданско възпитание от връстници на връстници. Подготовка и представяне на ученически форум театрални представления по вълнуващи участниците проблеми.

106.

Т

2013- 2014

„ТИ РЕШАВАШ!“ – Създаване на форум театрален спектакъл за превенция от насилие в училище

105.

Т

2013

„ЛЕТЯЩИЯТ РИЦАР“ – Създаване на интерактивен куклено-драматичен спектакъл за възпитание в ненасилие и толерантност

104.

С

2013 – 2014

Партньор в проект “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствана СОУ «В.Воденичарски» – с. Хайредин,  обл. Врац

 103.

ГО

2013

Фасилитатор на практически занимания zа успешната професионална реализация  в проекта „Говорилници.Pro“ на фондация „Смарт“

 

102.

ТР

2013

Обновителен 3-дневен тренинг по форум театър на действащ младежки театрално-дискусионен клуб в гр. Търговищe

 

101.

ТР

2011-2013

Студио „Документален театър“

Изграждане на ученически театрални групи за провеждане на не формално гражданско  образование

 

100.

С

2012-2013  „Театър и драма в образованието като средство за улеснение на социалното включване на ромите в България“  – 2ра част  

 

99.  С 2011 – 2012

„Театър и драма в образованието като средство за улеснение на социалното включване на ромите в България“  1ва част

 

98.

Т

2011- 2013

„ТАМ, КЪДЕТО ИМА НАСИЛИЕ“

Усвояване на нови драма –техники; Подготвяне и разпространение на театрални  програми за превенция на насилието между  подрастващи

 97.

Т

2011-2012

„Съвместни усилия“

Съвместен проект с Арменския “Театър з промяна” в защита на децата със СОП

96.

M

2009-2011

„С отворено сърце“

Международно проучване на възможностите за приложение на разлините видове изкуства като средство за социализация на различни маргинализирани групи.

 

95.

С

2009-2010

Арт социален детски център

Социализиращи арт-занимания на 3 групи деца с различни специални нужди (слухови, зрителни и интелектуални) и други техни връстници.

 94.

С

2009-2010

„Изкуство с различие“

Международен  проект на театрални компании, работещи с хора с увреждания

93.

Т

2009

„Младежка агора“

Форум театрални представления и печатни и видео материали за извършване на превенция от трафикиране, дрога и дом.насилие;

92.

ТР

2008 -2009

„Отвори очи!“-2008 

Изграждане на младежки звена, провеждащи превенция от трафикиране чрез атрактивни театрални методи в Благоевград, Кюстендил и Дупница   

91.

Т

2008

Участие във фестивала на кукленото изкуство в Суботица Сърбия, Ние и то»

90.

ТР

2008 -2009

„Младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове  „Граждани на Европа“ – 2

89.

О

2008

Тренинг на театрални и драма техники за работа с младежи-правонарушители и подрастващи в риск 

88.

С

2007

Театрална продукция на деца и младежи със СОП в дневен център в Банско

87.

Т

2007

Пьрви декември – Международен Ден за превенция от Спин и БППП

Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Трявна

86.

Т

2007

„Всички на площада!“

 Разпространение на уличното  кокилно представление за толерантност «Ние и то» в мултиетнически региони на страната                                                                                                     

85.

ТР

2007-2008

“Отвори очи!” 2007

Изграждане на младежки звена, провеждащи превенция от трафикиране чрез атрактивни театрални методи в рисков пограничен район – Мадан, Рудозем, Смолян, Златоград

84.

Т

2007

Участие в кампанията ПЕЧЕЛИШ & ПОМАГАШ за повишаване на достъпа до информация на хората с увреждания                                                                           83.

83.

Т

2007

Участие в кукления фестивал в Ямбол – «Ние и то»

82.  

 

ТР

2006 -2007

Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове «Граждани на Европа»

Изграждане на мрежа от 7 младежки клуба в Бьлгария за провеждане на неформално гражданско  образование сред свои връстници

81.

Т

2006

Разпространение на образователния спектакьл „Сапунена приказка“ в домове за деца, лишени от родителски грижи

80.

Т

2006- 2007

 “Сьдьт с отворени врати”

Серия от форум театрални представления, информиращи младите хора за промени в българското законодателство и тяхното практичеко приложение. Част от «Инициатива за укрепване на сьдебната система» на Американската Агенция за Международно развитие.

79.

Т

2006

Артисти за мир на Балканите – 2006

Нова среща на балкански артисти и режисьори на Международния Театрален Фестивал в Мостар, Босна & Херцеговина. Театрални представления на открито в исторически места в града.

78.

ГО

2005

Пьрви декември – Международен Ден за борба Спин и БППП

Улично кокилно представление & младежка дискусия в гр.Търговище

77.

Т

2005

„Името на Жената“

Театрално представление, провокиращо дискусия в обществото за правата на жената. Част от проект, иницииран от сдружение «Жени за настояще»

76.

М

2005

„Куклени техники при работа с младежи“

Фасилитиране на международен куклен уьркшоп за социални работници и артисти в Копенхаген, Дания

75.

ТР

 

Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България – проект на Фонда на ООН за населението

74.

М

2005

Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен „Радост“ – креативен куклен уьркшоп в Копенхаген

73.

Т

2005

Участие на кокилни спектакли в общински изяви

72.

Т

2005

„Самодивски мотиви“

фолклорно улично кокилно  шоу.

71.

М

2005

„Куклиниада“

Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен в Испания

70.

ТР

2005

Тренинг на треньори по превенция от трафика на хора на младежи от Македония, Босна & Херцеговина и Бьлгария

69.

М

2005

Участие на наши доброволци в Международен младежки обмен по сензитивен театьр в Уелс, Великобритания

68.

М

2005

Летен детски уьркшоп по куклен театьр

на фестивала в Шарлевил-Мизиер, Франция

67.

O

 2005

Дедалус”

Международен тренинг по сетивен театър ‘Лабиринт” в Португалия

 

66.

Т

2005

“Артисти за мир на Балканите – 2005”

Среща на социално ангажирани балкански театрални компании за обмяна на идеи, театрални техники и сьвместно изграждане на театрално представление за сьвременни социални балкански проблеми  («Мед и крьв»)

65.

Т

2005

„Прозорци“

Театрално представление, информиращо обществеността за вьведената нова мярка в българската наказателна система – пробация

64.

Т

2005

Неформално здравно обазование в дневни центрове за деца със СОП

 63.

ТР

2005

„Чудесно е, че сме различни!“

Тренинг & супервизия в прилагането на интерактивни арт техники в обучение по толерантност за педагози от училища, прилагащи интегриращо обучение

62.

О

2005

Международен тренинг на нови техники във фору театъра – уъркшоп с Аугусто Боал в Париж

61.

Т

2005

“Ние и То”

Улично кокилно кукено шоу  с интерактивна част за  възпитание в толерантност

60.

ТР

2005

„Интеракивни техники в образованието“

Тенинг на педагози на деца, лишени от родителски грижи

59.

С

2004

„Импровизирани кукли от ежедневни предмети“

Креативен уъркшоп за социализиране на обучаемите в училище „Втори шанс“- Копенхаген

58.

M

2004

„Датски път“

Запознаване с добрите практики за SECONDCHANCE училища в Дания

57.

С

2004

“Като прьсти на рька”

Форум-театрално представление в защита на човешките права на фестивала на изкуствата „Аполония“ с участието на младежи с различни затруднения и младежки лидери от България, Македония и Сърбия

56.

ТР

2004

„Кукли срещу насилието“

Тренинг  на младежи-доброволци от СНЦ „МедиаАрт“, Охрид – Македония, за приложението на куклено-театрални техники в социалната работа

55.

М

2004

„Изкуство и мечти“

Фасилитиране на креативно куклено ателие на Международен младежки обмен в Матозиньош, Португалия

54.

ТР

2004

„Аз съм добър – Ти си добър“

Консултиране на младежки проект в гр. Гоце Делчев за форум-театрални представления против насилието в училище

 53.

T

2004

„Сапунена приказка“

Здравно образование

52.

М

2003 –

2005

„Форум театър в обучението за възрастни“

11 Европейски страни съвместно издават пакет обучителни материали за водещи на форум – театрални представления

51.

ГО

2003

„Усмихнати лица“

Фасилитиране на креативни арт-занимания за подрастващи в риск в Тимишoара, Румъния

50.

Т

2003

„Отвори очи!“ – 1 фаза

Форум театрални представления за превенция от човешкия трафик в София и Русе, съвместно с The Geese Theatre Company, Великобритания           

49.

АТ

2003

„Всемирна прегръдка за мир“

Фасилитиране на социализиращи арт-занимания на семейства – жертви на 11 септември в Боровец.

48.

Т

2003

Театър в горещи точки на Планетата“

Театрално турне в САЩ на „Ромео и Жулиета“ и „Бабини приказки“. Видеолекции. Уъркшопове „Кукли срещу насилието“ и „Импровизирани кукли“ в университети в 7 щата.

47.

ТР

2003

Летен детски куклен уъркшоп на фестивала в Шарлевил-Мизиер, Франция

46.

ГО

2003

„Чуйте ни!“

Арт-тренинг по Конвенцията на правата на Детето на младежи – доброволци от гр. Гоце Делчев с цел оказване на подкрепа в борбата с отпадане от училище на деца от социално слаби семейства, предимно момичета от малцинствени групи

45.

С

2003

Подготовка и предсттавяне на съвместна театрална продукция на деца и младежи с интелектуални затруднения и ученици от начален курс в Банско

44.

ГО

2002

„Утре започва днес“ – 2

Изграждане на младежки театрално-дискусионни клубове за защита на правата на Детето в гр.Луковит и гр. Берковица

43.

О

2002-2004

ECY – net.  Изграждане на Европейска мрежа за културни младежки инициативи

2 годишно обучение и въвеждане на форум-театър в работата с подрастващи

42.

Т

2002

„Артисти за мир на Балканите – 2002“

Разширяване на през-граничния театрален език на Балканскитв актьори чрез обмяна на опит на умения в сферата на физическия и куклен театър. – съвместен театрален проект с Bond Street Theatеr, Ню Йорк.

41.

ГО

2001

Създаване на интерактивна уеб-страница за превенция от дрогата в съвместна работа на младежки организация от Югоизточна Европа

40.

Т

2001

„Опасна Любов“

Улично кокилно шоу в Националния хепанинг в Международния ден за борба с ХИВ и СПИН, 1 декември.

39.

ГО

2001

Работа с младежки лидери за организиране на Празници на здравето в ромския квартал Факултето – София

– Част от проекта на Бьлгарска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве

38.

ГО

2001

„Наистина свободни“

Неформално обучение на младежи в риск за инструктори по сексуално и репродуктивно здраве

37.

ГО

2001

“Ще сбъднем нашите мечти“

Тренинг на младежи от малцинствени групи в България, Македония и Сърбия за разясняване Конвенцията за правата на детето чрез драма-и театър- техники

36.

ГО

2001

„Утре започва днес“ – 1

Тренинг на младежи-лидери от райони със смесено етническо население по Конвенцията за правата на детето

35.

О

2001

Тренинг за обучители по Конвенцията на ООН за човешките права    

34.

О

2001

Техники за преподаване на съвременно сексуално образование

33.

Т

2001

„Пост-конфликтен театър на Балканите“

Балканско турне на „Ромео и Жулиета“; Tеатрални занимания с деца от различни етнически групи и с увреждания

32.

С

2001

Участие на артистичната програма на възпитаниците на  ДММТФУЗИ „Княз Борис I“ и други техни връстници от гр.  Луковит в Националната концертна програма на хората с увреждания в Сатиричния театър – София на 3 декември – международен ден на хората с увреждания

31.

С

2001

„Ще построим прекрасен свят“

Социална адаптация на възпитаниците на Дом за момичета и момчета с трайни физически проблеми и запазен интелект „Княз Борис I“ – гр. Луковит с техни връстници от местните училища

30.

 Т

2001

Участие в младежки фестивал в Торун, Полша

Бабини Приказки“ – Награда за най-креативно представление

 29.

ТР

2001

„Балкански креативен театър“

Театрално турне в пост-конфликтни Балкански страни и мултиетнически региони в България с цел осъществяване на контакти със съмишленици – педагози и актьори за бъдещи инициативи за преодоляване на етническата омраза

 28.

ГО

2000

„За нов психоклимат на Балканите“

обучение за  позитивно разрешаване на конфликти между подрастващи от многоетнически региони в България, Македония и Албания

27.

Т

2000

„Пост – конфликтен театър на Балканите“- 1

Съвместна театрална продукция на „Ромео и Жулиета“ с BondStreettheaterNYC. Театрално турне и арт-уъркшопи с деца от различни етнически групи в следвоенно Косово.  Фасилитиране на Първия Балкански Помирителен Младежки Семинар, организиран от UNESCO в  Пловдив

26.

Т

2000

„Театър – изненада“

Здравнообразователен куклен моноспектакъл за най-малките

25.

ТР

2000

Аудиодескрибция при работа с незрящи-тренинг на Дж.Снайдер,САЩ

24.

ТР

2000

„Да подадем ръце в игрите!“

Тренинг на Балкански педагози и социални работници за приложение на интерактивни арт-техники в работата им.

23.

Т

1999

Коледно театрално турне в социални домове22.

22.

ГО

1999

„Слънчева приказка“

Театрална работа и представления на младежите от ДДЮЛРГ – гр. Дупни21

21.

О

1999

Академия за позитивно поведения, Бахайска международна общност

20.

ГО

1999- 2000

„Игра срещу насилието – Драма в обучението на деца в риск“

в ДДЮ „Асен Златаров“, София – пилотен проект на Европейската Културна Фондация – Амстердам.

19.

АТ

1999

„Театър за децата в бежанските лагери“

театрален тур в бежанските лагери в Македония с представления и уъркшопове за косоварските деца

18.

Т

1998

„Приказка за Мечо Пух“

куклен спектакъл

17.

Т

1998

Разпространение на театрална продукция в региони, откъснати от културния живот“

Фолклорният спектакъл „Бабини приказки“, носител на неждународн награди, при децата в Търговищки и Разградски окръг

16.

О

1997-1999      .

„Изкуство за социална промяна”- Международен тренинг на Европейската Културна Фондация;

15.

ГО

1997-1998

„Творческо Пътешествие“

театрална работа за изграждане на позитивни стериотипи на поведение в социалното ежедневие с бездомни деца  от дом „Вяра, Надежда и Любов“ и лишени от родителски грижи – в ДДЮ „Ран Босилек“.

14.

ГО

1997-1998

„Позитивна социална адаптация на деца в риск“

работата с домски деца в 5 Дома от  Ловешкия регионза овладяване насилието в домовете

3.

ГО

1997

 „Социализираща културна програма“

за деца от 6 дома за деца и юноши в област Монтана“

12.

ГО

1997

„Социализираща културна програма“

за деца от 5 ДДЮ в Кюстендилско

11.

Т

1997

Участие в международен фестивал в Шибеник, Хърватия,

Бабини приказки„. Награда на Хърватия телевизията

10.

О

1996-1997

„Психодраматични и арт техники при работа с деца, жертва на насилие“

300 – часов тренинг при д-р Давид Йерохам

9.

Т

1996

Участие в куклени фестивали в Белгия, Словения и Унгария. „Бабини приказки„. Награда „Най-добро изпълнение“ и най-добър режисьор“ в Pif’96“ Загреб

8.

Т

1995

“Пижо и Пенда”

интерактивен куклен спектакъл

7.

 Т

 1995

Първи Национален Преглед на кукленото изкуство „Куклар“ в Бьлгария

„Бабини приказки“ – номинации за най-добьр спектакьл, най-добра режисура и най-добро ансамблово изпьлнение

6.

Т

1995

“Снежни  приключения”

 Коледен куклен интерактивен спектакъл за най-малките

5.

С

1994-1995

„Душата на предмета“

Съвместна театрална дейност на Дом за деца и юноши“Ран Босилек“ – София с техни връстници от редовите училища

 

4.

Т

1994

“Кой покори Слънцето?”

интерактивен куклен спектакъл за най-малките против насилието

3.

Т

1994

Участие в Международния куклен фестивал в Силистра

2.

Т

1993-1994

“Бабини приказки”

фолклорен спектакъл с импровизирани кукли от автентични предмети от селския бит

1.

Т

1993

“Kоледна приказка”