СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ

Театърът е вълшебство А герой на вълшебна приказка желае да стане всяко дете. Приказка, в която всичко зависи от всеки. Успехът й зависи от сработването на всички, които я създават – тези, които на сцената и тези, които са дърпат завесата. Тези, които рисуват и тези, които пеят. Тези, които правят костюмите и тези, които подават реквизитите. В това се крие успеха на театъра като средство за социализация на маргинални групи.

В стремежа към постигане на общата мечта децата осъзнават, че правото на другия е също толкова важно, колкото собственото. В съвместни игрови ситуации децата откриват приликите и приемат различията си. Забавлението неусетно се превръща във възпитание на толерантност. Групата става екип, децата – приятели.

Заедно с това преимуществото на изкуството ТЕАТЪР в социален аспект е, че в себе си съдържа всички останали изкуства. Това позволява в индивидуална работа с отделните деца, не загубвайки мотивацията за постигане на общата цел, да им бъдат възлагани различни задачи, подходящи за попълване техни дефицити и личностно развитие.

Задачите, които си поставяме при работа с малцинствени групи, целят:

  •  Развитие на личностния потенциал и изграждане на стойностна ценностна система у подрастващите;
  •  Създаване на условия за успешно въвеждане в социалния живот на младите хора от тези общности;
  • Разчупване на стериотипи в отношението на обществото към „другите“

Моля, погледнете ВИДЕО

http://www.youtube.com/watch?v=dyswIxXMbXI

 

2019 Социализация Развитие на аудиторията на хората с увреден слух в България
Различни заедно
 В Европа – с нас или без нас
 EUPIN
 EDUCATHE+

2013 – 2014

Социализация;

Гражданско образование;

Тренинг на

педагози

Партньор в проект “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинствана СОУ  «В.Воденичарски» – с. Хайредин,  обл. Враца

Проект на Министерството на  Образованието 

 

http://hairedin.com//index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1

2012-2013

Социализация;

Тренинг на педагози

 „Социално включване на ромите в България”– 2

С подкрепата на Фондации «Отворено Общество», програма «Изкуство и култура»

 

 2011-2012 Социализация;

Тренинг на педагози

 „Социално включване на ромите в България– 1

С подкрепата на Фондации «Отворено Общество», програма «Изкуство и култура»

2009-2010

Социализация;

Театър

„Арт-социален детски център“

Социализиращи арт-занимания на 3 групи деца с различни специални нужди (слухови, зрителни и интелектуални) и други техни връстници.

С подкрепата на фонд за подкрепа на НПО -България

 

2009-2010 Социализация;

Театър

„Изкуство с различие“

Международен  проект на театрални компании, работещи с хора с увреждания

С подкрепата на ЕС  – програма «Култура 2007- 2013»

 

2007

Социализация на деца със СОП

Подготовка и представяне на съвместна театрална продукция на деца и младежи с интелектуални затруднения и ученици от начален курс в Банско

С подкрепата на сдружение “Избор”, гр.Банско

 

2004 Социализация „Импровизирани кукли от ежедневни предмети“

Креативен уъркшоп за социализиране на обучаемите в училище „Втори шанс“- Копенхаген

Покана на училището

 

2004 Социализация

“Като прьсти на рька”

Форум-театрално представление в защита на човешките права на фестивала на изкуствата „Аполония“ с участието на младежи с различни затруднения и младежки лидери от България, Македония и Сърбия

С подкре пата на Европейската Младежка Фондация, Страсбург

 

2003 Социализация на деца със СОП

Подготовка и представяне на съвместна театрална продукция на деца и младежи с интелектуални затруднения и ученици от начален курс в Банско

С подкрепата на сдружение “Избор”, гр.Банско

 

2001

Социализация

Участие в Националната концертна програма на хората с увреждания в Сатиричния театър – София на 3 декември – международен ден на хората с увреждания на артистичната програма на възпитаниците на  ДММТФУЗИ „Княз Борис I“ и други техни връстници от гр. Луковит

Благотворителен проект на театър «Цвете»

 

2001

Социализация

Ще построим прекрасен свят“

Социална адаптация на възпитаниците на Дом за момичета и момчета с трайни физически проблеми и запазен интелект „Княз Борис I“ – гр. Луковит с техни връстници от местните училища

С подкрепата на посолството на кралство Нидерландия, програма МАТРА КАП

 

 1997-

1998

 

Социализация на

деца, лишени от родителски грижи

 „Позитивна социална адаптация на деца в риск“ работата с домски деца за овладяване насилието в 5 Дома от  Ловешкия регион

С подкрепата на център „Отворено образование“

 1997-

1998

Социализация на

деца, лишени от родителски грижи

  Социализираща културна програма“ за деца от 6 дома за деца и юноши в област Монтана
С подкрепата на фондация „Отворено общество“ 
 1997-

1998

Социализация на

деца, лишени от родителски грижи

 

 „Социализираща културна програма“за деца от 5 ДДЮ в Кюстендилско

С подкрепата на фондация „Развитие на гражданското общество“

 

1994

Социализация;

Театър

“Душата на предмета”

съвместна театрална дейност на домски деца, лишени  от родителски грижи и други техни връстници

С подкрепата на благотворителен фонд”Кабаиванска”