РЕЗЮМЕ

Раждайки се Човеци,всеки от нас има равни права и отговорности към опазването им,

независимо от своя произход  и особености. Целта на проекта е да убеди 60-100

ученици на възраст между 13 и 17 години от Търговище,Златарица, Долни Цибър,

Сливен  и Казанлък, колко важно за всички нас е това и да ги научим ТЕ САМИТЕ да

бъдат активни, да умеят да посредничат в конфликтни ситуации, да провеждат

публични обсъждания на проблемите в класа или училището, породени от нетолерантност,неразбиране и нарушаване на правата на другите.

Участниците ще бъдат  обучени по 2 програми, основани на иновативна методология,

включваща обучаемите в  творчески процес, който е лично осмислен, което  прави

обучението желано и резултатно. Те ще бъдат включени в 5 младежки клуба, всеки от

които под наше ръководсто ще подготви и изнесе 6 интерактивни представления пред

около 300 младежи от региона  (общо за проекта 1500) по вълнуващи ги проблеми,

за да търсят заедно решения.

Изявите им ще станат достояние на местната власт и обществеността на общо  15

специално подготвени срещи по регионите и още една национална след фестивала

на клубовете в София

_____

Проектът „Упражнявай правата си със знания и творчество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 113,600 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита правата на човека. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Театър Цвете и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.