МЕТОДОЛОГИЯ – ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ

Целта  на ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА e не толкова постигането на знания, колкото изграждането на нагласи, вярвания, ценности, правила и норми на поведение на зачитане на равнопоставеността на човешкото достойнство.

В резултат на обученията, които ще проведем в рамките на настоящия проект очакваме участниците:

  • да умеят да посредничат в конфликтни ситуации
  • да провеждат публични обсъждания на проблемите в класа или училището, породени от нетолерантност, неразбиране и нарушаване на правата на другите
  • да се включват в кампании за провеждане на неформално обучение на връстници от връстници по правата на човека.

Как  планираме да го постигнем?                                                                Обучението „чрез участие“ представлява нова парадигма в образованието.  От нея произтичат различни методи и техники. Нашата програма се фокусира върху арт метода Форум театър (ФТ). Добрите европейски практики показват, че това са интерактивни форми за личностно развитие, които стимулират обучаемите за участие едновременно интелектуално и емоционално – чрез дискусии, ролеви игри и споделени преживявания. Целта на Форум театъра е да промени позицията на обучаемите от наблюдатели и слушатели в активни участници, да ги окуражи да се ангажират в диалог по проблемите, които ги засягат. А в последствие да са по-уверени в личните си решения и във въздействието, което могат да имат върху околните. Форум театърът е техника, променяща позицията на обучаемите от наблюдатели в активни участници, окуражаваща ги да се ангажират в диалог по проблемите,които ги засягат.                                                                                                                Ролевите игри са метод за пресъздаване на реална, позната или въображаема ситуация. При създаването й участниците трябва да постигнат ясно описание на настоящото състояние/проблем и посочване как всеки участник в разиграваната сцена (жертва, насилник, наблюдател и т.н.) би реагирал. Така те се учат да разглеждат проблема от различни гледни точки и да развият по-дълбоко разбиране към ситуацията и засегнатите лица.                                                                                                                                          Групова работа в голяма/малка група. Различните конфигурации се задават с цел развитие на навици и умения за самооценка и преценка на поведението на другите;  решаване на конфликти; анализиране на ситуации и проблеми от гледната точка на другия; асертивно изразяване на себе си.                                                                                                                                           Художествената дейност предлага интригуващи начини да се поощряват участниците да синтезират мислите си, да формулират ключови послания и емоционалните си преживявания в следствие на цялостната работа

Обучението ще бъде изнесено извън родните места на участниците, за да се откъснат от привичните занимания и да се стимулира общуването между самите тях. Така ще има възможност и да приложим необходимите техники за превръщане на групата младежи в екип.

Проектът „Упражнявай правата си със знания и творчество“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 113,600 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита правата на човека. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Театър Цвете и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.