Проект

 „Упражнявай правата си със знания и творчество“

Проектът „Упражнявай правата си със знания и творчество

  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 113,600 евро,

предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта  е  разработване и прилагане

на образователни инструменти за обучение по правата на човека

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Театър Цвете и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.