Проект

В ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ПРАВА,

финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България

по Финансовия механизъм на  Eвропейското икономическо пространство 2009 – 2014,

В партньорство с БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ                       

                        

КОГА?  01.01.2015 – 30.04.2016
КЪДЕ?  20  СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА
КАКВО? Pазработване на програма за запознаване на ученици от  13 до 17 години с Европейската Конвенция за правата на човека и тяхната защита чрез драма и театър техники. Емоционалното включване в обследван казус, каквото арт техниките провокират, предизвиква емпатия с човека, чиито права са накърнени. Младите хора се мотивират за реално участие в разрешаването му и се обучават за активно участие в социалния живот.

За въвеждането на тeзи добри европейски практики в страната ни са уведомени експерти от МОН, РИО – София-град и СУ «Св.Климент Охридски» и инициативата среща тяхната подкрепа.

В проекта са предвидени:

  • 5 дневен тренинг на 50 педагози 16 столични училища за приложение на драма и театър при преподаване на правата на човека – (31август – 6септември, 2015; Созопол. От проекта не са покрити единствено  пътните разходи);
  • Прилагане на тези техники в практиката на педагозите – консултиране и мониторинг при подготовката и провеждането на 3 урока за правата на човека в 3 класа на всяко училище (октомври, 2015 – февруари, 2016);
  • Издаване на 200 обучителни пакета за педагози с методично ръководство и визуален материал (март, 2016);
  • Представяне на проектните резултати на Национална конференция(април, 2016).

Обогатявайки с нови арт техники педагогическия си «арсенал», участниците ще могат да съдействат в овладяването на възникнало напрежение или спор сред своите възпитаници; в дискусиите на чужди казуси ще ги опознаят по-добре и ще имат шанс да им станат приятели. Ограничаването на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото стават естествена последица. Постигнатите резултати ще бъдат представени на Национална конференция.

На 02.04.2015г. екипът на Театър «Цвете» проведе демонстрационната сесия, на която представи драма- и театър- техники, подходящи за провеждане на обучения за правата на човека. Това е първото публично събитие на проект “В защита на нашите права”, който реализираме с финансиране от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство.

В сесията се включиха 50 педагози от различни училища, НПО, читалища и СУ “Св. Климент Охридски”, дошли да се запознаете с естеството на работата ни.

     
     
     

http://theatretsvete.eu/index.php/nggallery/first/indefenceofourrights?page_id=25

 

От 31.08 до 06.09.2015 екипът на Театър „Цвете“ проведе тренинг  на педагози за провеждане на обучения по правата на детето в училище чрез драма и театър техники в хотел «Калисто», гр. Созопол.

В тренинга се включиха 48 педагози от 20 столични училища, двама – от Созопол и представители на 2 НПО от Националната мрежа за децата.

Обучителни материали  от тренинга в Созопол-31.08 – 06.09.2015

DSC00663  DSC00666  New Image
 DSC00578  IMG_5797  IMG_5905
 IMG_5892  DSC00585  DSC00688

Със започването на учебната година тренинга на петдесетте педагози се пренeсe “на терен”. Този път активната роля е тяхна. За да можем да отчетем резултатите от проведените чрез арт техники уроци за правата на детето, през октомври екипът ни обходи двадесетте училища, в които проектът се провежда, представи го пред учениците от включените класове и проведе входна анкета. Лентата бе прерязана.:)

През ноември педагозите подготвиха и проведоха драма уроци на тема ”Запознаване с Конвенцията на ООН за правата на детето и осмисляне на съответните отговорности”. Във всяко училище актьорите от театър “Цвете” посещават и анализират урока на един от педагозите, но и пред тримата участници.

 RU-B-4  RU-B-2 RU-B-5
8 COY-23 8 COY-5.4 8 COY-1
 OBL  OBL1  OBLEKLO4

 

През декември започна провеждането на втория урок. Целта на урока е да засили чувствителността на младите хора към различните видове насилие и да им даде възможност да изпробват в безопасна среда удачно според тях поведение при подобна проблемна ситуаци.
Този път актьорите  посещават урока на друг педагог от същото училище,  с  изключение на случаите, в които участниците са по-малко от трима. Натовареността на последните е по-голяма, тъй като всички включени в проекта ученици е планирано да преживеят по 3  драма урока. Във втория урок е включено и форум театрално представление на Театър “Цвете” на същата тема. То има за цел също и представяне пред обучаемите педагози на              модел на жокериране в реални условия.

OBLEK RU-3 OBL3RU-4 OBL2DSC00498
 
 IOO_ICONA
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от [наименование на Бенефициента] и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.